advertise-lerning-painting-ad

رستوران های پاسداران تهران

فهرست مطالب

رستوران های پاسداران تهران

رستوران گیاهی آناندا پاسداران

رستوران گیاهی آناندا پاسداران رستوران گیاهی آناندا پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران نیل پاسداران

رستوران نیل پاسداران رستوران نیل پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران شیش برگر پاسداران

رستوران شیش برگر پاسداران رستوران شیش برگر پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران مرغابی زیبا پاسداران

رستوران مرغابی زیبا پاسداران رستوران مرغابی زیبا پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

سفره خانه خان پاسداران

سفره خانه خان پاسداران سفره خانه خان پاسداران یکی از بهترین سفره خانه ها در پاسداران تهران می باشد که در تهیه انواع غذاهای سنتی

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران ته چین بار پاسداران

رستوران ته چین بار پاسداران رستوران ته چین بار پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران شاندیز ماهان پاسداران

رستوران شاندیز ماهان پاسداران رستوران شاندیز ماهان پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران دونر گاردن پاسداران

رستوران دونر گاردن پاسداران رستوران دونر گاردن پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

کباب سرای محمد پاسداران

کباب سرای محمد پاسداران کباب سرای محمد پاسداران یکی از بهترین کبابی ها در پاسداران تهران می باشد که در تهیه انواع کباب از بهترین

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

چلوکبابی گلستان پاسداران

چلوکبابی گلستان پاسداران چلوکبابی گلستان پاسداران یکی از بهترین کبابی ها در پاسداران تهران می باشد که در تهیه انواع کباب از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران پلاک پاسداران

رستوران پلاک پاسداران رستوران پلاک پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران ایتالیایی ناتالی پاسداران

رستوران ایتالیایی ناتالی پاسداران رستوران ایتالیایی ناتالی پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران سنتی چارسوق پاسداران

رستوران سنتی چارسوق پاسداران رستوران سنتی چارسوق پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران اصل اعیونی پاسداران

رستوران اصل اعیونی پاسداران رستوران اصل اعیونی پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران بیروت پاسداران

رستوران بیروت پاسداران رستوران بیروت پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران مجلل سفیران پاسداران

رستوران مجلل سفیران پاسداران رستوران مجلل سفیران پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران پیچ پاسداران

رستوران پیچ پاسداران رستوران پیچ پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران ایتالیایی آروما پاسداران

رستوران ایتالیایی آروما پاسداران رستوران ایتالیایی آروما پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران کلانتر پاسداران

رستوران کلانتر پاسداران رستوران کلانتر پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران ایتالیایی لاپینو پاسداران

رستوران ایتالیایی لاپینو پاسداران رستوران ایتالیایی لاپینو پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران ویژلیا پاسداران

رستوران ویژلیا پاسداران رستوران ویژلیا پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران قاراشی همایون پاسداران

رستوران قاراشی همایون پاسداران رستوران قاراشی همایون پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران چاکوچ پاسداران

رستوران چاکوچ پاسداران رستوران چاکوچ پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

کبابی علی بابا پاسداران

کبابی علی بابا پاسداران کبابی علی بابا پاسداران یکی از بهترین کبابی ها در پاسداران تهران می باشد که در تهیه انواع کباب از بهترین

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

کباب سنتی تک بناب پاسداران

کباب سنتی تک بناب پاسداران کباب سنتی تک بناب پاسداران یکی از بهترین کبابی ها در پاسداران تهران می باشد که در تهیه انواع کباب

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

کباب سرای تنور پاسداران

کباب سرای تنور پاسداران کباب سرای تنور پاسداران یکی از بهترین کبابی ها در پاسداران تهران می باشد که در تهیه انواع کباب از بهترین

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران ایتالیایی لیرو پاسداران

رستوران ایتالیایی لیرو پاسداران رستوران ایتالیایی لیرو پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران لبخند تهران پاسداران

رستوران لبخند تهران پاسداران رستوران لبخند تهران پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران دارینا پاسداران

رستوران دارینا پاسداران رستوران دارینا پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران نایب پاسداران

رستوران نایب پاسداران رستوران نایب پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه استفاده می

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران سین برگر پاسداران

رستوران سین برگر پاسداران رستوران لبخند تهران پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »
رستوران های پاسداران تهران

رستوران سنتی صفویه پاسداران

رستوران سنتی صفویه پاسداران رستوران سنتی صفویه پاسداران یکی از بهترین رستوران در پاسداران تهران می باشد که در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه

ادامه مطلب »

رستوران های پاسداران تهران

ما با جمع آوری اطلاعات رستوران های پاسداران که دارای انواع رستوران ، سفره خانه ، کبابی ها , و … بروز با کیفیت مواد اولیه بالا و امکانات مناسب است ، میخواهیم بهترین رستوران ها در شمال تهران (محله پاسداران) را به شما عزیزان معرفی کنیم .

اطلاعات رستوران های پاسداران را چگونه جمع‌آوری میکنیم ؟

پاسداران شامل رستوران های بسیاری است . به علت موقعیت جغرافیایی ، مراکز خرید و پاساژها رستوران های معتبر ، بهداشتی و با کیفیت غذاهای مناسب بسیاری در این محل موجود می باشد .

ما تلاش کرده‌ایم با جمع آوری اطلاعات از بستر اینترنت و بصورت حضوری از خود رستوران ها ، چلوکبابی ها و … را در راستای شناسایی به شما عزیزان معرفی کنیم . این کار توسط مجموعه شرکت فنی مهندسی فروزان انجام شده و هیچ هزینه‌ای بابت تبلیغات عادی و اولیه از این مکان ها دریافت نشده است . 

آیا شماهم صاحب یک رستوران در پاسداران هستید ؟

اگر شماهم صاحب یک رستوران یا کبابی در محله پاسداران هستید ، میتوانید از بخش (تماس با ما) پیام بگذارید و یا تماس بگیرید . همکاران ما با عکاسی اختصاصی از محل شما اطلاعات شما را به این مجموعه اضافه خواهند کرد.

رستوران‌ها جزو اصولی‌ترین نهادها برای هر کشور و فرهنگی در جهان هستند. شروع پیدایش رستوران، به شکل امروز و به عنوان محلی که در آن مردم به خوردن و نوشیدن و معاشرت می‌پردازند، به انقلاب فرانسه برمی‌گردد. اما حتی قبل از آنکه ماری آنتوانت و لویی شانزدهم به گیوتین سپرده شوند هم، رستوران‌ها داستان خود را داشتند.

ایده فروش مواد غذایی برای ایجاد سود، به زمان شروع تمدن بازمی‌گردد. نیاز به وجود مکانی عمومی برای خوردن غذا اتفاقی است که در امپراتوری رم و چین باستان هم وجود داشت. زمانی که دهقانان و کشاورزان برای رساندن دام و محصولات خود به بازارهای مواد غذایی به شهرها می‌رفتند، گاهی روزها در راه بودند. برای همین تعدادی مسافرخانه یا مکانی که بشود در آن غذا خورد در طول جاده‌ها به وجود آمد. معمولاً در مکانی که در میان شهر وجود داشت، مقداری غذا بر روی یک میز بزرگ و واحد سرو می‌شد و البته هیچ منویی هم وجود نداشت. چرا که انتخاب غذا با آشپز بود!

به علت عدم وجود آشپزخانه در خانه‌ها، فروشندگانی برای ارائه غذا بر روی چرخ‌های دستی کوچک وجود داشتند. این کار البته هنوز هم در بسیاری از شهرهای دنیا رایج است. غذاهایی که آن‌ها می‌فروشند غذاهایی معمولاً از پیش طبخ شده و ارزان است که هر کسی بتواند از پس خریدنش برآید.

  

سفره‌خانه سنتی چه مکانی است؟

سفره‌خانه یکی از مکان های سنتی است که در آن انواع غذاها و نوشیدنی های سنتی برای مراجعان فراهم شده است.

اگر چه شما می توانید در یک سفر‌خانه سنتی بهترین لحظات را در کنار خانواده خود داشته باشید. اما شاید هنوز در مورد حال و هوای این مکان های سنتی اطلاع زیادی نداشته باشید.

در مورد این مکان های سنتی باید به چند نکته توجه داشته باشید.

1. سفره‌خانه های سنتی با رستوران های مدرن از جنبه های مختلفی متفاوت هستند. به خصوص در دکوراسیون داخلی و نوع غذاهایی که برای مهمانان سرو می شود.

2. غذاهایی که شما در یک سفره خانه سنتی تناول خواهید نمود به طور معمول غذاهای سنتی ایرانی و یا غذاهای محلی مانند آبگوشت، میرزا قاسمی و کوفته می باشند.

3. در سفره‌خانه های سنتی نوشیدنی ها به طور معمول سنتی بوده و به صورت دمنوش، چای و نبات یا آب دوغ همراه به همراه غذا و یا به طور جداگانه سرو می شوند.

4. قلیان در گذشته یکی از بخش های جدایی ناپذیر سفره خانه ها بود. اما در حال حاضر شاید بسیاری قلیان را به دلیل مضراتی که برای بدن انسان دارد در اختیار مشتری های خود قرار ندهند.

5. دکوراسیون یک سفره‌خانه سنتی به طور کلی با دکوراسیون رستوران های مدرن تفاوت دارد و در آن از عناصر سنتی مانند تخت های چوبی فرش شده و یا المان های مشابه استفاده می شود.

6. بسیاری از سفره‌خانه های سنتی در محل خانه های قدیمی و تاریخی راه اندازی شده اند که می تواند فضای کاملا متفاوتی را برای شما ایجاد کنید. این یکی از دلایل علاقه بسیاری از مردم به استفاده از سفره خانه های سنتی برای لذت بردن از غذا در کنار دوستان و خانواده محسوب می شود.

انواع غذاخوری در فرهنگ ایرانی

سفره‌خانه

سفره‌خانه یا سفره خونه گونه‌ای از رستوران با محیط و معماری سنتی ایرانی است که در آن خوراکهای سنتی ایرانی پخت و ارائه می‌شود.

طباخی

طباخی (در اصطلاح عامیانه: کله‌پزی) گونه‌ای از غذاخوری سنتی ایرانی است که در آن غذاهای سنگین و پرحجم مانند کله‌پاچه، خوراک مغز، خوراک زبان و … ارائه می‌شود.

دیزی‌سرا

مکانی است که به صورت خاص و حرفه‌ای به عرضه و توزیع نوعی خوراک سنتی ایرانی به نام دیزی(آبگوشت) می‌پردازد.. و معمولاً در ظروف ای سفالی و لعابدار طبخ آماده و سرو می‌شود که به دیزی سنگی معروف است آبگوشت(شوربا یا دیزی یا پیتی) یکی از غذاهای سنتی ایران است. در طبخ آبگوشت از گوشت و دنبه گوسفند، گوجه فرنگی (و یا رب گوجه فرنگی) و برخی حبوبات از قبیل نخود و لوبیا استفاده می‌شود. 

خوراکی رقیق که از پختن گوشت و پیاز و سیب زمینی و حبوبات درست می‌شود که در دو مرحله می‌خورند اول آب آن را با تکه‌های نان مخلوط نموده، می‌خورند (تلیت). بقیه مواد را می‌توان با گوشت‌کوب کاملاً کوبیده یا نکوبیده با نان، پیاز و چاشنی مانند ترشی و سبزی خوردن میل می‌کنند(گوشت کوبیده). در صورت پخته شدن در ظروف سنگی آن را دیزی سنگی می‌نامند. برخی افراد از طریق ترید کردن، نان‌های خشک را به مصرف مفید می‌رسانند. همچنین دیزی یکی از غذاهای محلی همدان به‌شمار می‌آید.

چایخانه

از مکان‌های است که عموماً به عرضه‌ای چای و دمنوش‌های ایرانی و گاه شرقی در غالبی خاص یا سنتی مانند استکان کمر باریک و رسوم خاص ارائه می‌دهد … امروزه با گسترش کافه و کافی شاپ‌ها این مکان‌ها از رونق افتاده است.

چلوکبابی

چلوکبابی محل طبخ و صرف انواع چلوکباب و خورش‌های ایرانی یا جگر و دل و قلوه گوسفندی است که کباب یکی از محبوب‌ترین غذاهای ایرانی نیز در بین گردشگران‌ خارجی به حساب می‌آید.

مجموعه رستوران ها و سفره خانه ها در پاسداران

مجموعه رستوران ها و سفره خانه های پاسداران با ارائه بهترین کیفیت و مجهزترین امکانات و در خدمت شما عزیزان می باشد. رستوران ها و سفره خانه ها پاسداران با تمام امکانات بروز دنیا و غذاهای متنوع با  هدف سلامت جسم و تناسب اندام در کنار مشتریان عزیز می باشند.

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب محلات جنوب تهران به اینستاگرام نازی سرا مراجعه فرمائید .

کیفیت غذا ,  محیط رستوران , برخورد کارکنان رستوران ,  پاکیزگی رستوران , تهویه رستوران , دکوراسیون رستوران ,  قیمت غذاها و …

  • خوش آمد گویی با یک لبخند و حالت دوستانه
  • میهمان ها را به میز مورد نظر هدایت کرده و مطمئن شوید که در آنجا راحت هستند
  • آوردن آب ، منو و مواردی ازقبیل میوه، چپیس 
  • به مهمان یا مشتری اجازه دهید با خیال راحت منو را نگاه کرده و اگر سوالی دارد از شما بپرسد
  • سفارش های مهمان را در زمان مناسب گرفته و بلافاصله به آشپزخانه اطلاع دهید
امتیاز دهید
3.5/5
دکمه بازگشت به بالا