advertise-lerning-painting-ad

مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

فهرست مطالب

مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک صدف پاسداران

پارک صدف پاسداران پارک صدف پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک پامچال پاسداران

پارک پامچال پاسداران پارک پامچال پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک شاهد پاسداران

پارک شاهد پاسداران پارک شاهد پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک مطلبی پاسداران

پارک مطلبی پاسداران پارک مطلبی پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک فرهنگ پاسداران

پارک فرهنگ پاسداران پارک فرهنگ پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک عراقی پاسداران

پارک عراقی پاسداران پارک عراقی پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک اختیاریه پاسداران

پارک اختیاریه پاسداران پارک اختیاریه پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک شهرزاد پاسداران

پارک شهرزاد پاسداران پارک شهرزاد پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک سحر پاسداران

پارک سحر پاسداران پارک سحر پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک نصر پاسداران

پارک نصر پاسداران پارک نصر پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک جواهری پاسداران

پارک جواهری پاسداران پارک جواهری پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک گلستان نشاط پاسداران

پارک گلستان نشاط پاسداران پارک گلستان نشاط پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست.

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک نارنجستان پاسداران

پارک نارنجستان پاسداران پارک نارنجستان پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک زمرد (پایداری) پاسداران

پارک زمرد (پایداری) پاسداران پارک زمرد (پایداری) پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست.

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان نگار پاسداران

بوستان نگار پاسداران بوستان نگار پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان خلیج فارس پاسداران

بوستان خلیج فارس پاسداران بوستان خلیج فارس پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست.

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان محصل پاسداران

بوستان محصل پاسداران بوستان محصل پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان دوراهی قلهک پاسداران

بوستان دوراهی قلهک پاسداران بوستان دوراهی قلهک پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست.

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان ارغوان پاسداران

بوستان ارغوان پاسداران بوستان ارغوان پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک صدر پاسداران

پارک صدر پاسداران پارک صدر پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک ارکیده پاسداران

پارک ارکیده پاسداران پارک ارکیده پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک صنوبر پاسداران

پارک صنوبر پاسداران پارک صنوبر پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک دشتستان سوم پاسداران

پارک دشتستان سوم پاسداران پارک دشتستان سوم پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست.

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک شادی پاسداران

پارک شادی پاسداران پارک شادی پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک مازیار پاسداران

پارک مازیار پاسداران پارک مازیار پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک ٢٢ بهمن پاسداران

پارک ٢٢ بهمن پاسداران پارک ٢٢ بهمن پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست.

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک سبز پاسداران

پارک سبز پاسداران پارک سبز پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

پارک همیشه بهار پاسداران

پارک همیشه بهار پاسداران پارک همیشه بهار پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست.

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان یاس پاسداران

بوستان یاس پاسداران بوستان یاس پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان مهراد پاسداران

بوستان مهراد پاسداران بوستان مهراد پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

بوستان کیکاووس پاسداران

بوستان کیکاووس پاسداران بوستان کیکاووس پاسداران , در محله پاسداران تهران واقع شده است. تهران، شهری مملو از پارک‌های جذاب و خوش آب‌وهواست. این پارک‌ها

ادامه مطلب »

مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران تهران

ما با جمع آوری اطلاعات مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران که دارای مراکز گردشگری ، تفریحی ، تاریخی و طبیعت گردی و … بروز با امکانات مناسب است ، میخواهیم بهترین مراکز گردشگری و تفریحی در شمال تهران (محله پاسداران) را به شما عزیزان معرفی کنیم .

اطلاعات مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران را چگونه جمع‌آوری میکنیم ؟

ما تلاش کرده‌ایم با جمع آوری اطلاعات از بستر اینترنت و بصورت حضوری از خود جاذبه های گردشگری ، تفریحی پاسداران را در راستای شناسایی به شما عزیزان معرفی کنیم . این کار توسط مجموعه شرکت فنی مهندسی فروزان انجام شده و هیچ هزینه‌ای بابت تبلیغات عادی و اولیه از این مکان ها دریافت نشده است .

آیا شماهم صاحب یکی از مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران هستید ؟

اگر شماهم صاحب یک مراکز گردشگری و تفریحی در محله پاسداران هستید ، میتوانید از بخش (تماس با ما) پیام بگذارید و یا تماس بگیرید . همکاران ما با عکاسی اختصاصی از محل شما اطلاعات شما را به این مجموعه اضافه خواهند کرد.

مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران

فواید گردشگری چیست؟

در این زمانه سفر رفتن و گردشگری تبدیل به تفریحی جذاب و بسیار آرامش‌بخش شده. بسیاری سفر کردن و گردشگری را یکی از بزرگ‌ترین لذت‌های زندگی می‌نامند. در ادامه قصد داریم به فواید گردشگری هم بپردازیم:

کم‌ شدن استرس: این‌که وارد یک منطقه شده‌اید و می‌توانید ریلکس کنید و از اطرافتان لذت ببرید، خود به کم کردن استرس شما کمک‌ می‌کند!

تنوع دادن به زندگی:  شما زندگی عادی و معمولی خود دور می‌شوید و وارد یک محیط جدید می‌شوید.

استفاده از طبیعت: ما انسان‌ها به طبیعت نیاز داریم و باید حداقل هر چند وقت یک بار به دامان طبیعت پناه ببریم!

در لحظه زندگی کردن: می‌دانید در لحظه زندگی کردن چقدر برای شما مهم است؟ شما نیاز دارید تا با جسم و ذهن‌تان در لحظه زندگی کنید و سفر کردن این امکان را به شما خواهد داد.

به دست آوردن خاطرات جذاب: بسیاری از خاطرات ما از دور هم بودن و سفر کردن به دست می‌آیند. پس هیچ‌گاه شانس به دست آوردن خاطرات جذاب را از دست ندهید.

آشنایی با فرهنگ‌های مختلف: بسیار مهم است که در طول زندگی با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا دید و ذهن‌ خود را آزاد کنید و در نهایت بیشتر رشد کنید.

مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران
مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران 

گردشگری در ایران

تقریبا همه گردشگرها در بیشتر به فرهنگ، طبیعت و آب و هوا علاقمند هستند. ایران هم در همه این موارد ظرفیت بسیار جذابی دارد. ظرفیت گردشگری در ایران بسیار بالاست. ایران دهمین کشور دنیا از نظر جاذبه‌های باستانی و تاریخی و پنجمین کشور دنیا از نظر جاذبه‌های طبیعی است. با این حال سهم گردشگری ایران در دنیا تنها ۱.۵ درصد است.

تعداد گردشگران خارجی که در سال ۲۰۱۶ به ایران سفر کردند، ۴.۵ میلیون نفر بوده. این صنعت در ایران با وجود ظرفیت‌های بسیار بالا از توسعه لازم برخوردار نیست. دلایلی که باعث شده که صنعت گردشگری در ایران کم رونق باشد، آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب برای جذاب سرمایه گذاری در ساخت هتل و دیگر صنایع مربوط به گردشگر است.

جاذبه های گردشگری

به طور کلی به تمامی ویژگی های منطقه ای گویند که بتواند افراد را برای مقاصد مختلف از جمله مقاصد تجاری و بازرگانی، مقاصد تفریحی و سرگرمی، مقاصد فرهنگی، یادگیری و آموزشی،الخ به خود جذب نماید، و در راستای این جذب، برای حفظ و پایداری ویژگی های آن منطقه و ایجاد منافع و مصالح برای ساکنان آن منطقه، مفید واقع شود.
آب و هوا
چشم اندازهای طبیعی
نواحی ساحلی و دریایی
پوشش گیاهی و حیات جانوری
ویژگی های برجسته زیست محیطی
پارک ها و مناطق حفاظت شده
گردشگری سلامت
چشمه های آب معدنی و آب گرم
تفرج گاه های رژیم غذایی و سلامت فیزیکی
جاذبه های گردشگری را کلاً به روش فراگیر دسته بندی بر پایه جاذبه های مبتنی بر ویژگی های محیط زیست، جاذبه های مبتنی بر فعالیت های انسانی و جاذبه هایی که به طور دست ساز و مصنوعی توسط انسان آفریده شده اند، دسته بندی می نمایند.که به ویژگی های فرهنگی و طبیعی وابسته نیستند و به صورت مصنوعی خلق شده اند.

گردشگری پاسداران
گردشگری پاسداران

مجموعه مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران

مجموعه مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران با ارائه بهترین امکانات در خدمت شما عزیزان می باشند. این مراکز گردشگری و تفریحی پاسداران با ارائه و انجام خدمات متنوع بروز در خدمت شما عزیزان می باشند.

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب محلات جنوب تهران به اینستاگرام نازی سرا مراجعه فرمائید .

سوالات متداول

گردشگری تفریحی یکی از پرطرفدارترین و شایع‌ترین انواع گردشگری بین مردم است. در بیشتر موارد، گردشگران مکانی با آب و هوای مطلوب و معتدل را در بهترین فصل سال به عنوان مقصد سفر انتخاب می‌کنند.

سپس با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارند خود را با یک وسیله نقلیه به مقصد می‌رسانند، با توجه به زمانی که در اختیار دارند از جاذبه‌های دیدنی مقصد و بالاخص از شناخته‌شده‌ترین این جاذبه‌ها دیدن می‌کنند، خرید می‌کنند،

عکس یادگاری می‌گیرند، با دیگر افراد گروه و یا تور خود ارتباطی سازنده مبتنی بر یک تعامل کوتاه مدت برقرار می‌کنند، سوغاتی می‌خرند و به شهر یا کشور محل زندگی خود بازمی‌گردند.

ویژگی فیزیکی یا فرهنگی یک مکان خاص که باعث شود گردشگران یا مسافران آن را یک‌بار یا هرچند بار بسته به تعریفی که از نوع سفر دارند، به‌عنوان قسمتی از مقصد سفر خودشان به حساب آورند.

این ویژگی ممکن است مربوط به طبیعت همانند آب و هوا، پوشش گیاهی و منظره یا مربوط به فرهنگ منطقه همانند تئاتر و موزه باشد.

ویژگی مثبت یا مطلوب یک منطقه که باعث به وجود آمدن بازار گردشگری یا جذب گردشگر می‌شود نیز می‌تواند تعریف دیگری از جاذبه گردشگری باشد. این ویژگی مثبت می‌تواند آب و هوا، مناظر دیدنی، مراسم خاص یا فرهنگ منطقه باشد.

 

اینستاگرام ما

برای دریافت آخرین اخبار و مطالب محلات تهران به اینستاگرام نازی سرا مراجعه فرمائید .
دریافت آخرین اخبار و مطالب در مورد محله شما
برای انتقال به اینستاگرام کلیک کنید
امتیاز مطلب
4.5/5
دکمه بازگشت به بالا